Het doel van dit privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers van onze site te informeren over de persoonlijke gegevens die we zullen verzamelen, evenals de volgende informatie, indien van toepassing :

De persoonsgegevens die wij verzamelen

Het gebruik van de verzamelde gegevens

Wie heeft toegang tot de verzamelde gegevens

De rechten van de gebruikers van de site

Het Cookiebeleid van de site

Dit privacybeleid werkt parallel aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden van onze site.

Toepasselijke wetgeving

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoet dit privacybeleid aan de volgende voorschriften.

De persoonsgegevens moeten :

rechtmatig, eerlijk en transparant verwerkt ten opzichte van de betrokkene (rechtmatigheid, loyaliteit, transparantie) ;

verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden; verdere verwerking voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden(beperking van doeleinden) ;

adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (gegevensminimalisatie) ;

nauwkeurig en, indien nodig, bijgewerkt; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die onjuist zijn, gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd (nauwkeurigheid) ;

worden bewaard in een vorm die de identificatie van de betrokkenen mogelijk maakt gedurende een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard voor zover zij uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de passende technische en organisatorische maatregelen die door de verordening worden vereist, worden uitgevoerd om de rechten en vrijheden van de betrokkene te waarborgen (beperking van opslag) ;

op zodanige wijze worden verwerkt dat een passende beveiliging van persoonsgegevens wordt gegarandeerd, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen (integriteit en vertrouwelijkheid).

De verwerking is alleen rechtmatig als en voor zover aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan: :

de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden ;

de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen. ;

de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen ;

de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen ;

de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is toevertrouwd ;

de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of fundamentele vrijheden en rechten van de betrokkene prevaleren die bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Voor inwoners van de staat Californië is dit Privacybeleid bedoeld om te voldoen aan de California Consumer Privacy Act (CCPA). Als er inconsistenties zijn tussen dit document en de CCPA, is de staatswet van toepassing. Als we inconsistenties vinden, zullen we ons beleid aanpassen om te voldoen aan de relevante wetgeving.

Toestemming

Gebruikers gaan ermee akkoord dat door het gebruik van onze site, ze instemmen met :

de voorwaarden uiteengezet in dit Privacybeleid en

het verzamelen, gebruiken en bewaren van de in dit beleid vermelde gegevens.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

We verzamelen, bewaren of gebruiken geen gebruikersgegevens op onze site. In het geval dat we uw gegevens moeten verzamelen, zullen we ervoor zorgen dat u op de hoogte wordt gesteld van deze gegevensverzameling.

Cookie beleid

Een cookie is een klein bestand dat door de website op de harde schijf van een gebruiker wordt opgeslagen. Het doel is om gegevens te verzamelen met betrekking tot de surfgewoonten van de gebruiker.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website :

Functionele cookies
We gebruiken ze om alle selecties die u op onze site maakt te onthouden, zodat ze worden opgeslagen voor uw volgende bezoeken.

U kunt ervoor kiezen om elke keer dat een cookie wordt verzonden, op de hoogte te worden gesteld. U kunt er ook voor kiezen om cookies volledig uit te schakelen in uw internetbrowser, maar dit kan de kwaliteit van uw gebruikerservaring verminderen.

Wijziging

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om de naleving van de wet te handhaven en om rekening te houden met eventuele wijzigingen in ons gegevensverzamelingsproces. We raden onze gebruikers aan om ons beleid van tijd tot tijd te controleren om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van eventuele updates. Indien nodig kunnen we gebruikers per e-mail informeren over wijzigingen in dit beleid.

Contact

Als u vragen heeft om ons te stellen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het volgende :

Ingangsdatum: 1 September 2018