Cel niniejszej Polityki Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest informowanie użytkowników naszej witryny o gromadzonych przez nas danych osobowych, a także o następujących informacjach, jeśli takie istnieją :

Gromadzone przez nas dane osobowe

Wykorzystanie zebranych danych

Kto ma dostęp do zebranych danych

Prawa użytkowników serwisu

Polityka dotycząca plików cookie witryny

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami korzystania z naszej witryny.

Obowiązujące przepisy

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z następującymi zasadami.

Dane osobowe muszą być :

przetwarzane w sposób zgodny z prawem, sprawiedliwy i przejrzysty wobec osoby zainteresowanej (legalność, lojalność,przejrzystość) ;

zebrane do określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celów i nie podlegające dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uważane, zgodnie z art. 89 ust. 1, za niezgodne z pierwotnymi celami (ograniczenie celów) ;

odpowiednie, istotne i ograniczone do tego, co jest konieczne w związku z celami, dla których są przetwarzane (minimalizacja danych) ;

dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane; należy podjąć wszelkie uzasadnione środki, aby dane osobowe, które są niedokładne, biorąc pod uwagę cele, dla których są przetwarzane, zostały usunięte lub poprawione niezwłocznie (dokładność) ;

przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nieprzekraczający niezbędnego do celów, dla których są przetwarzane; dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy czas w zakresie, w jakim będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych w interesie publicznym, w celach naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych zgodnie z artykułem 89 ust. 1, pod warunkiem wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez rozporządzenie w celu zapewnienia praw i wolności osoby, której dane dotyczą (ograniczenie przechowywania) ;

są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub nielegalnym przetwarzaniem, a także przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku przypadkowego pochodzenia, przy użyciu odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność).

Przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków :

Osoba, Której Dane Dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach ;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą ;

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych ;

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej ;

przetwarzanie jest niezbędne do realizacji misji interesu publicznego lub w ramach wykonywania uprawnień rządowych powierzonych administratorowi danych ;

przetwarzanie jest konieczne dla celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub osobę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W przypadku mieszkańców stanu Kalifornia niniejsza Polityka prywatności ma na celu przestrzeganie kalifornijskiej ustawy o ochronie konsumentów (CCPA). Jeśli istnieją jakiekolwiek rozbieżności między tym dokumentem a CCPA, obowiązują przepisy stanowe. Jeśli stwierdzimy jakiekolwiek niespójności, wprowadzimy zmiany w naszej polityce zgodnie z obowiązującym prawem.

Zgoda

Użytkownicy zgadzają się, że korzystając z naszej strony internetowej wyrażają zgodę na :

warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności i

gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych wymienionych w niniejszej Polityce.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Nie gromadzimy, Nie przechowujemy ani nie wykorzystujemy żadnych danych użytkownika na naszej stronie. W przypadku, gdy będziemy musieli zebrać Twoje dane, powiadomimy cię o tym z wyprzedzeniem.

Zasady dotyczące plików cookie

Plik cookie to mały plik, który witryna przechowuje na dysku twardym użytkownika. Jego celem jest zbieranie danych dotyczących nawyków przeglądania sieci przez użytkownika.

Na naszej stronie używamy następujących rodzajów plików cookie :

Funkcjonalne pliki cookie
Używamy ich do zapamiętywania wszystkich twoich działań na naszej stronie, aby zostały zapisane na następne wizyty.

Możesz otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy plik cookie zostanie przesłany. Możesz również całkowicie wyłączyć Pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej, ale może to obniżyć jakość korzystania.

Zmiana

Niniejsza Polityka prywatności może być od czasu do czasu zmieniana w celu zapewnienia zgodności z prawem i uwzględnienia wszelkich zmian w naszym procesie gromadzenia danych. Zachęcamy naszych użytkowników do sprawdzania naszych zasad od czasu do czasu, aby być na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami. W razie potrzeby możemy powiadomić użytkowników pocztą elektroniczną o zmianach wprowadzonych w niniejszej Polityce.

Styk

Jeśli masz jakieś pytania, które chcesz nam zadać, nie wahaj się z nami skontaktować, korzystając z poniższych :

Data wejścia w życie: 1 września 2018 r.